• پژوهشی درباره هنر مطرود سوسیالیسم ملی گرای آلمانی

کیوریتور: رامین سعیدیان
گروه پژوهش: رضا فاموری - شبنم همتی - غزل فرید
مدیر هنری: محمدعلی فاموری